Evgeniy Budanov

Evgeniy Budanov

Kiev, Ukraine

Senior PHP Developer, DataProBoston

About

Senior PHP developer
Data Pro Software Solutions
Greater Boston Area

PHP5(7)
Symfony
Doctrine
ReactJS
AJAX, REST, SOAP, XML, JSON
Linux
GIT, SVN
MySQL, PostgreSQL
Redis, Memcached, etc

Evgeniy Budanov is a member of the community since January 2017.

Badges - 10

  • Six-year membership badge
  • Five-year membership badge
  • Four-year membership badge
  • Three-year membership badge
  • Symfony 5 Book Backer badge
  • Commenter badge
  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Symfony Community Survey 2017 badge
  • Hey you! badge