UberTranslationDemo

UberTranslationDemo

by Viktor Novikov

About

Symfony application for demonstration UberTranslationBundle https://github.com/Sleepness/UberTranslationBundle
  • Project type: PHP Library
  • Visibility: public