grousehill02

grousehill02

Bangladesh

About

پس همانطور که بیان شد، ارزشمندترین کارت، تک بوده و کم ارزشترین کارت نیز کارت شماره دو است. بعد از اینکه در ابتدای بازی به روش مورد قبول اعضا، حاکم معین شد، کارتها توسط فرد دست چپ حاکم و در خلاف جهت حرکت عقربهی ساعت توزیع میشوند. در مرحلهی اول توزیع، به هر بازیکن پنج کارت تعلق میگیرد و حاکم نیز با توجه به کارتهای خود، از میان چهار خال، یک خال را به عنوان “حکم” انتخاب میکند. سپس فرد توزیع کننده در سه نوبت دیگر، به هر بازیکن چهار کارت خواهد داد و در نهایت، هر بازیکن 13 کارت خواهد داشت. هر فرد میتواند این 13 کارت در دست خود به روش دلخواه بچیند، ولی روش مرسوم آن این است که تمامی کارتهای یک نوع خال، در کنار هم قرار خواهند گرفت. پس از توزیع کارتها، حاکم شروع کنندهی بازی خواهد بود. سایت شرط بندی فوتبال همان شکل که کارتها توزیع شد، یعنی در خلاف حرکت جهت عقربههای ساعت، بازیکنان به نوبت کارت مورد نظرشان را بازی کرده و بر زمین خواهند گذاشت. خالی که در ابتدای هر دست بازی شود، خال پایهی آن دست خواهد بود و افراد دیگر موظف هستند تا از همان خال بازی کنند.
البته گاهی اوقات پیش خواهد آمد که یک بازیکن، آن خال پایه را نداشته باشد، در این حالت، این بازیکن دو راه پیش رو خواهد داشت. اگر خال پایه، خال حکم نباشد، بازیکن میتواند کارتی را از خال حکم بازی که از دیگر کارتها ارزشمندتر است و دست را او خواهد برد بازی کند. به این حرکت به اصطلاح “بریدن” گفته میشود. اما بنا به دلایل احتمالی (نداشتن کارت حکم یا دیگر استراتژیهای مورد نظر بازیکن)، فرد همچنین میتواند که کارتی را از دیگر خالها است بازی کند که البته ارزشی نخواهد داشت. به این حرکت نیز، اصطلاحاً “رد دادن” گفته میشود. پس از اینکه دست اول را حاکم شروع کرد، دستهای بعدی را فردی که در دست قبل کارتی با بیشترین امتیاز بازی کرده، شروع خواهد کرد. سایت شرط بندی فوتبال ادامه، هر تیمی که در مجموع زودتر هفت دست را ببرد، برندهی این دور از بازی خواهد بود. اگر تیم حاکم برندهی دور شود، حاکم قبلی، همچنان حاکم خواهد ماند.
ولی اگر تیم مقابل به پیروزی برسد، حاکمیت به فرد سمت راستی حاکم قبلی که یکی از بازیکنان تیم رقیب است، منتقل خواهد شد. در بازی حکم همچنین حالتی با اصطلاح “کوت” وجود دارد. لازم است بدانید زمانی که یک تیم، در طول یک دور، هفت دست بگیرد ولی تیم مقابل هیچ دستی نگیرد، به اصطلاح آنها را کوت کردهاند. کوت کردن نیز دو حالت خواهد داشت، اگر تیم مقابل که کوت شده باشد، تیم حاکم بود، آن دور برای تیم رقیب به ارزش سه دور لحاظ خواهد داشت. ولی اگر این تیم حاکم باشد که کوت میکند، دو دور برای تیم حاکم لحاظ میشود. سایت پیش بینی فوتبال خارجی که گفته شد، هر تیمی که زودتر هفت دور را ببرد، برندهی بازی خواهد بود. بدیهی است که شانس، نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای

grousehill02 is a member of the community since October 2020.

Badges - 1

  • Hey you! badge